Xây dựng, phát triển, chuyển giao chương trình đào tạo

Để tham gia thành công vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chính phủ Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào đã tạo điều kiện và khuyến khích đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Với sự chủ động, năng động và sáng tạo, Trung tâm tư vấn giáo dục là nơi để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà cùng nhau phát huy kinh nghiệm, chuyên môn trong việc đưa ra các giải pháp, hợp tác với các tổ chức giáo dục tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển, từ đó có thể xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, khóa học dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam để góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam nói chung và góp phần giải quyết nhu cầu của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nói riêng.