Tư vấn, phản biện, thẩm định

Công tác tư vấn, phản biện và thẩm định trong lĩnh vực giáo dục nhằm mục đích cung cấp cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và cá nhân có chương trình, dự án giáo dục cần đầu tư các luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan, trung thực khi đề xuất, xây dựng, thẩm định, quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đạt kết quả và hiệu quả cao, tránh được sai sót gây lãng phí tốn kém nguồn lực.

Là đơn vị trực thuộc Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội, Trung tâm tư vấn giáo dục đã, đang và sẽ tham gia tích cực vào hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định theo sự phân công nhiệm vụ của Hội và chính quyền.