LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trung tâm tư vấn giáo dục (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1079/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 3 năm 1998. Trung tâm tư vấn giáo dục trực thuộc Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội (Hội), chịu sự quản lý chỉ đạo của Hội. Trung tâm hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và của Nhà nước, theo Quy chế hoạt động của Trung tâm do Hội phê duyệt.

            Nhiệm vụ chính của Trung tâm gồm:

    • Hoạt động nghiên cứu thanh thiếu niên trong và ngoài trường học, phân tích, đánh giá về mặt tâm lý – giáo dục – nghề nghiệp; tạo điều kiện cho các đối tượng nâng cao chất lượng học tập, hướng nghiệp và đào tạo nghề; giao lưu văn hóa, phát triển giáo dục.
    • Làm dịch vụ tư vấn tâm lý, giáo dục, nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị có nhu cầu.
    • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, liên kết các lực lượng giáo dục nhằm góp phần mở rộng các loại hình đào tạo, phổ cập kỹ thuật và ứng dụng công nghệ giáo dục mới.
    • Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm triển khai các dự án, các chương trình nghiên cứu ứng dụng góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.
    • Tham gia nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giới thiệu và góp phần tham mưu cho Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội trong các việc có liên quan tới lĩnh vực ứng dụng tâm lý, giáo dục.

Trải qua 21 năm hoạt động và phát triển, Trung tâm tư vấn giáo dục đã góp phần tích cực vào sự phát triển của Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội. Các thành viên của Trung tâm đã tích cực tham gia tháo gỡ những vấn đề dư luận quan tâm như: bạo lực học đường; tư vấn tâm lý học đường… Về hoạt động nghiên cứu khoa học, dưới sự chỉ đạo của Hội, Trung tâm đã tham gia hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, các dự án với các tổ chức phi Chính phủ và các đề tài nghiên cứu phối hợp với các trường học. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã có nhiều hoạt động thực tiễn liên kết với các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như phối hợp với các tổ chức trong nước thực hiện các đề tài, dự án về tâm lý, giáo dục.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học; tư vấn, phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình giáo dục – đào tạo; tổ chức nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo, các khóa học cho giáo viên và học sinh trong lĩnh vực giáo dục STEM, giáo dục Kỹ năng sống – Giá trị sống, giáo dục Trải nghiệm; tổ chức hội thảo, tọa đàm; đào tạo, tập huấn; tăng cường hợp tác quốc tế.