Hợp tác quốc tế

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo là một mục tiêu vô cùng quan trọng của ngành giáo dục. Với bề dày kinh nghiệm hợp tác với các đối tác giáo dục, đặc biệt là các đối tác giáo dục trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Stem, giáo dục Kỹ năng sống, giáo dục Trải nghiệm tại Mỹ và Phần Lan, trong thời gian tới, Trung tâm tư vấn giáo dục tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó tập trung vào hai mục tiêu trọng tâm: Hội nhập quốc tế về đào tạo thông qua các hoạt động liên kết đào tạo, kiểm định chất lượng…, hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thông qua các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu hợp tác

Các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi hợp tác, chuyển giao phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với xu thế phát triển chung của nền giáo dục thế giới và phù hợp với chủ trương, chính sách, đặc điểm văn hóa, hoàn cảnh, điều kiện, con người Việt Nam.