Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục học, Tâm lý học

 

Nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và nghiên cứu khoa học giáo dục quốc tế nói riêng là một nhu cầu khẩn thiết để xây dựng cơ sở lý luận dẫn đường cho cải cách giáo dục, cũng như để thu thập và phân tích thông tin làm cơ sở cho những quyết sách về giáo dục. Nghiên cứu giáo dục quốc tế giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Tri thức về giáo dục quốc tế không chỉ cần cho các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách, mà còn cần cho tất cả những người quản lý giáo dục, cần cho từng giáo viên, giảng viên, vì chính họ là những người trong thực tế sẽ định nghĩa nên hệ thống giáo dục.

Trung tâm tư vấn giáo dục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học theo sự phận công của Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam.