LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục học, Tâm lý học.

Nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và nghiên cứu khoa học giáo dục quốc tế nói riêng là một nhu cầu khẩn thiết để xây dựng cơ sở lý luận dẫn đường cho cải cách giáo dục, cũng như để thu thập và phân tích thông tin làm cơ sở cho những quyết sách về giáo dục. Nghiên cứu giáo dục quốc tế giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Tri thức về giáo dục quốc tế không chỉ cần cho các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách, mà còn cần cho tất cả những người quản lý giáo dục, cần cho từng giáo viên, giảng viên, vì chính họ là những người trong thực tế sẽ định nghĩa nên hệ thống giáo dục.

Trung tâm tư vấn giáo dục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học theo sự phận công của Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam.

Tư vấn, phản biện, thẩm định.

Công tác tư vấn, phản biện và thẩm định trong lĩnh vực giáo dục nhằm mục đích cung cấp cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và cá nhân có chương trình, dự án giáo dục cần đầu tư các luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan, trung thực khi đề xuất, xây dựng, thẩm định, quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đạt kết quả và hiệu quả cao, tránh được sai sót gây lãng phí tốn kém nguồn lực.

Là đơn vị trực thuộc Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội, Trung tâm tư vấn giáo dục đã, đang và sẽ tham gia tích cực vào hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định theo sự phân công nhiệm vụ của Hội và chính quyền.

Xây dựng, phát triển, chuyển giao chương trình đào tạo, khóa học cho giáo viên và học sinh, sinh viên.

Để tham gia thành công vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chính phủ Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào đã tạo điều kiện và khuyến khích đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Với sự chủ động, năng động và sáng tạo, Trung tâm tư vấn giáo dục là nơi để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà cùng nhau phát huy kinh nghiệm, chuyên môn trong việc đưa ra các giải pháp, hợp tác với các tổ chức giáo dục tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển, từ đó có thể xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, khóa học dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam để góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam nói chung và góp phần giải quyết nhu cầu của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nói riêng.

Đào tạo, tập huấn.

Trung tâm tư vấn giáo dục thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, tập huấn các chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Stem, giáo dục Kỹ năng sống – Giá trị sống, giáo dục Trải nghiệm cho giáo viên và những tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Hợp tác quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo là một mục tiêu vô cùng quan trọng của ngành giáo dục. Với bề dày kinh nghiệm hợp tác với các đối tác giáo dục, đặc biệt là các đối tác giáo dục trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Stem, giáo dục Kỹ năng sống, giáo dục Trải nghiệm tại Mỹ và Phần Lan, trong thời gian tới, Trung tâm tư vấn giáo dục tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó tập trung vào hai mục tiêu trọng tâm: Hội nhập quốc tế về đào tạo thông qua các hoạt động liên kết đào tạo, kiểm định chất lượng…, hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thông qua các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu hợp tác

Các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi hợp tác, chuyển giao phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với xu thế phát triển chung của nền giáo dục thế giới và phù hợp với chủ trương, chính sách, đặc điểm văn hóa, hoàn cảnh, điều kiện, con người Việt Nam.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm.

Trung tâm tư vấn giáo dục là đầu mối tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm của các tổ chức, đơn vị, trường học, cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước, tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Stem, giáo dục Kỹ năng sống – Giá trị sống, giáo dục Trải nghiệm.