Đào tạo, tập huấn

Trung tâm tư vấn giáo dục thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, tập huấn các chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Stem, giáo dục Kỹ năng sống – Giá trị sống, giáo dục Trải nghiệm cho giáo viên và những tổ chức, cá nhân có nhu cầu.